Bostadsbidrag

I vårt svenska välfärdssystem ingår förmånen att låginkomsttagare, främst barnfamiljer men också enskilda personer, kan få bostadsbidrag. En förutsättning för detta är att den samlade inkomsten är mycket låg, att bostaden inte är allt för stor men att hyran är relativt hög.

Att få bostadsbidrag är en långdragen och ganska komplicerad affär. Först ansöker du om, och får eventuellt, ett preliminärt bostadsbidrag. Därefter, först ett år efter du sökt det preliminära bidraget, kontrolleras uppgifterna och ditt slutliga bostadsbidrag fastställs. Detta kan resultera i att du blir skyldig att återbetala det du inte varit berättigad till eller också att du får ett högre bidrag i efterskott.

Kraven för att få bostadsbidrag är väldigt strikta. Gränserna för tillåten inkomst och hyra är så snäva att även personer som verkligen skulle behöva bidrag inte alltid är berättigade. Men, även om det kan verka krångligt bör du ändå undersöka om du kan få bostadsbidrag. Via Försäkringskassans hemsida kan du göra en beräkning för att direkt få svar på om du är berättigad till bidrag eller inte. Lycka till!

Information från Försäkringskassan

”Hushåll som har låga inkomster kan få ett statligt bostadsbidrag som minkar deras boendekostnader i hyres-, ägar-, boenderätts- eller delägarbostäder. Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag, eller om du redan har detta, kan du ha rätt till en höjning av ditt bostadsbidrag. Bidraget betalas ut varje månad. Lägsta belopp för utbetalning respektive återbetalning är 1 200 kronor.”

Vem kan få bostadsbidrag?

Personer mellan 18 och 29 år som bor och är folkbokförda i Sverige har rätt till bostadsbidrag. I regel ska du även vara folkbokförd i den stad du söker bidrag för.

Hur stort är bostadsbidraget?

Hur stort ditt bostadsbidrag blir beror bland annat på:

  • Hur många personer som bor i hushållet
  • Hushållets inkomst
  • Bostadskostnaden
  • Bostadsytan
 

Ungdomar utan barn kan få bidrag för bostadskostnader mellan 1 800 och 3600 kronor per månad. Det finns dock inga generella gränser för hur mycket du får tjäna. Bostadbidraget är till stor mån individuellt, och på Försäkringskassans hemsida finns tabeller som visar hur stor del av din bostadskostnad du kan få bidrag för. Där kan du också räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att fylla i en särskild blankett. Det finns olika blanketter beroende på om du bor i en hyrd bostad, en bostadsrätt eller om du bor i ett eget småhus. Blanketterna ser dessutom olika ut beroende på om det är en eller två sökande. Tänk på att vara noggrann när du fyller i blanketten, en komplett ansökan går snabbare för Försäkringskassan att besluta om. Makar och sambor lämnar in en gemensam ansökan där båda skrivit under.

Om du redan har bostadsbidrag och flyttar ihop med någon eller byter bostad måste du lämna in en ny ansökningsblankett för att få rätten till bidrag prövad.

Länk till blanketter

Preliminärt bostadsbidrag

Bostadsbidraget är preliminärt och bestäms efter den inkomst du uppskattar att få under hela kalenderåret, lika fördelat över årets tolv månader. Efter en regeländring räknar man nu 80 procent av studiebidraget som inkomst istället för 100 procent.

När du ansökt om bostadsbidrag får du ett skriftligt beslut från Försäkringskassan. Där ser du om du har beviljats ett preliminärt bostadsbidrag och i så fall hur stort det blir. Du kan tidigast få ditt preliminära bostadsbidrag från och med den månad som Försäkringskassan tar emot din ansökan. Det preliminära bostadsbidraget får du som längst i tolv månader, sedan måste du ansöka igen.

Slutgiltigt bostadsbidrag

Det slutgiltiga bidraget bestäms drygt ett år efter utgången av det kalenderår som du fått preliminärt bostadsbidrag. Detta innebär att ett preliminärt bidrag för 2005 fastställs slutligt i början av 2007. Försäkringskassan gör en jämförelse med det preliminära bidrag som du tidigare fått och det slutliga bostadsbidrag som nu har fastställts.

Att kontrollera är ditt ansvar

Kom ihåg att själv granska om ditt bidrag är korrekt. Har du fått ett för lågt preliminärt bidrag kan du få ett tilläggsbidrag med ränta. Har du däremot av någon anledning fått ett för högt bidrag måste du betala tillbaka det belopp du inte haft rätt till. För att undvika detta bör du som sagt vara noggrann med dina uppgifter i ansökan, dessutom måste du komma ihåg att anmäla eventuella förändringar.

Anmäl förändringar!

Om du fått ett preliminärt bostadsbidrag måste du snarast anmäla förändringar som kan påverka bidragets storlek. Du måste anmäla om:

För att ändra ditt bostadsbidrag kan du antingen ringa till Försäkringskassan (020-524 524) eller använda den särskilda blankett som finns speciellt för ändring av bostadsbidrag.

www.forsakringskassan.se
www.stockholm.se